apibūti

apibū́ti I. refl. 1. apsigyventi, apsilikti: Anas pernai metais čia apsibùvo Trgn. Tetą kalbinau, bet neapsibùvo Šn.apsistoti: Apsibùvo jis to[je] nakvynė[je] Lnkv. 2. apsiprasti: Kai apsibuvaũ, tai geriau nereik! Alk. Kai pabūs, i apsibū́s Bt. Apsibū́sta – ir gerai Msn. 3. užtrukti: Ir mano vyras pas Petrus apsibùvo, nepareina Brs. Ketino išvažiuoti miestan, ale dėlto ir vėl dar apsibùvo namie Kp. 4. išsiversti, apsieiti: Tankiai galėtumėme apsibūti be arielkos A1884,191. 5. apsilankyti: Kai da papuola Vilniuj apsibū́t, tai da gauni Jnšk. 6. pasilikti dirbti, tarnauti toje pačioje vietoje: Gal da ir kitus metus apsibū́siu jūsų kaime Pn. II. vartojamas kito veiksmažodžio reikšmei sustiprinti: Apibùvę apipelėję, net bjauru žiūrėti Rd. | refl.: Apsitvarkykiam apsibūkiam, svečių būs Šts. \ būti; antbūti; apibūti; atbūti; dabūti; įbūti; išbūti; nubūti; pabūti; perbūti; prabūti; pribūti; subūti; užbūti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apibuvimas — apibuvìmas sm. (2) I. 1. refl. → apibūti I 6 (refl.); pasilikimas tarnauti toje pačioje vietoje: Dėl apsibuvimo galiu apsibūti, bet kiek, gaspadoriau, dėsi [algos]? Pšl. II. → apibūti II: Myli svečius – apkrovimas apibuvìmas stalo! Pn. buvimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antbūti — (ž.) intr. ištarnauti, išdirbti: Jei antbūsiu metus, gerą paviržį antdirbsiuos Šts. Aš už paviržį dvi savaites antbuvau Brs. Tur ančbūt nedėlmetį šeimyninkštis ant paviržio J. būti; antbūti; apibūti; atbūti; dabūti; įbūti; išbūti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atbūti — I. 1. intr. išbūti, praleisti kur kiek laiko: Atbuvęs ligi pusnakčio, išgirdo neišpasakytą žemės drebėjimą MPs. ║ atgyventi: Atbuvaĩ jau ant svieto Pls. 2. intr. atsistovėti: Linai jau yr atbùvę, jau gali minti Šts. | refl.: Pirmiau linus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • būti — būti, yrà (ẽsti, ẽsta, ẽsčia, bū̃va, bū̃na, būsta; sing. 1 prs. esù, ėsù, esiù, esmì, esmù, esmiù, esčiù, būvù, būnù, būstu, yrà; sing. 2 prs. esì, ėsì, esmì, estì, esčì, būvì, būnì, būsti, yrà), bùvo I. intr. 1. egzistuoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dabūti — ×dabūti (hibr.) 1. tr. gauti: Duonos kąsnelio dabūt trudna Arm. 2. intr. Vrnv prabūti, pragyventi: Seni tai dabùs, al jauniem tai sunku Azr. būti; antbūti; apibūti; atbūti; dabūti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išbūti — I. 1. intr. pragyventi: Aš ir taip išbūsiu per žiemą PP56. | refl.: Ir per karą išsibùvom Mrj. Nė pusę metelių neišsibuvo, išgirdau dukrelę besergančią LTR(Šln). 2. intr. išstovėti, išgulėti: Linai jau išbùvo, laikas rinkti Krt. | refl.: Kaip… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nubūti — I. 1. intr. nugyventi, pragyventi: Kap nubūsi, tep bus gerai Lp. Jie ilgai čia nubùvo, gal kokius tris mėnesius Lnkv. Nubūs savo amželį Dr. ^ Kas nubūta, kap nebūta Rdm. 2. refl. nusistovėti: Karvės nusibùvo prie saito per žiemą Lnkv. 3. intr.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pabūti — I. 1. intr. pagyventi: Juk aš galėčiau lengvai pas sūnų pabūt, vargą nuvargt Skr. Visur išsitrankęs – vienoj vietoj ilgai nepabū̃na Gs. Pabūstu nedėlią Lz. Tu už mane gerai pabūsi, sunkių darbelių nedirbsi JV114. | refl.: Gal važiuos an Kauną… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • perbūti — I. 1. intr. perleisti kurį laiką, pragyventi: Jis su saule neperbus LTR. Visokio svieto yr buvę ir perbuvę tame kieme – visi išmirė Lnk. Daugel metų, bernužėli, aš perbuvaũ be tavęs (d.) Alv. 2. tr. pergyventi: Ale kap kokis rūpesnis, tai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prabūti — intr. 1. pragyventi: Viena nenutekėjus praẽsti Lp. Tik tris mėnesius su vyru prabùvo KlvrŽ. Galėtum verpt pas žmones, ir gerai prabūtum Skr. Ką buvom – prabùvom Ml. ^ Kas prabūta – kaip nebūta PPr199. 2. prastovėti, prasilaikyti: Nori, kad tau …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.